Afstemningen den 9. maj 2006
i Kalundborg byråd om
udstykningsplanerne.

Imod udstykning:
 1. Tommy Dinesen (F)
  Præstegade 9

 2. Henriette Thorkildsen (A)
  Adelgade 9

 3. Ole Agerbæk Sørensen (F)
  Trøjeløkkevej 20

 4. Hermann Hansen (F)
  Slagelsevej 44

 5. Marianne Madsen (F)
  Nørre Alle 9 B, st. th

 6. Niels Erik Olsen (F)
  Lærkebakken 25

 7. Thøger Birkeland (F)
  Ubberup Bygade 10 A

For udstykning:

 1. Svend Olesen (V)
  Agerhønevej 9

 2. Troels Birk Kristoffersen (V)
  Ulstrup Vænge 10A

 3. Niels-Erik Sørensen (V)
  Kordilgade 30, 1. tv.

 4. Lars J. A. Pedersen (V)
  Vollerupvej 68

 5. Simon Lindorf (V)
  Skibbrogade 53, 1. tv

 6. Sten Drejø (A)
  Kallerupvej 192

 7. Kaj Buch Jensen (A)
  Bakkehaven 21

 8. Jørgen Frisk (A)
  Svenstrupvej 135

 9. Ole Gammelby (L)
  Ubberup Bygade 13

Stemte ikke:

 1. Ole Jerichow (A)
  Sandlodsvej 54
  4400 Kalundborg
Fraværende:
 1. Richard Poulsen (C)
  Fr. Andersensvej 6A, 1. th.

 2. Valdemar Christensen (V)
  Gl. Nyrupvej 33
Link til byrådet i Kalundborg
Røsnæs asfalteres?

I den seneste tid er problemerne omkring udstykningen af Lars og Ernas mark rykket lidt i baggrunden. (11. juli 2007)

Forslaget fra trafikforsker Uffe Jacobsen om at forbinde Sjælland og Jylland ved hjælp af en bro fra Kalundborg/Røsnæs via Samsø til et punkt syd for Århus har åbnet for en syndflod af - overvejende positive - tilkendegivelser i forskellige medier.

Konsekvenserne for Helles-Klint vil formentlig i første omgang være, at priserne
på sommerhuse i området vil falde dramatisk. Hvem vil investere flere milioner
i et sommerhus, der muligvis får en motorvej og en højhastighedsjernbane som
nabo. Ikke mange er jeg bange for. At udsigten til en tog- og bilbro sikkert betyder,
at udstykningen af Lars og Ernas mark opgives er en fattig trøst. 17 sommerhuse
er trods alt bedre end motorveje og jernbaner.

Du kan følge udviklingen på www.kattegatbro.dk, Ingeniøren, Politiken samt
Jyllands Posten. De to sidste med links til andre artikler i dagspressen. Du kan
finde endnu flere oplysninger på dr.dk.

Sommerhusene på Lars og Ernas mark

Udstykningssagen under fornyet behandling i Kalundborg kommunes
miljøudvalg?
(7. maj 2007)

Jeg fandt i referatet fra miljøudvalgets møde den 1. marts en omtale af
udstykningssagen på Hejrevej 14. Det er imidlertid ikke helt klart for mig hvad
referatet egentlig implicerer.

Det nævnes i referatet, at konsulentfirmaet PlanMiljø er "hyret" til at foretage en
ny screening, som nu er tilendebragt og resultatet afleveret til "Plan, Byg og Miljø".

Plan, Byg og Miljø har derpå sendt resultatet af screeningen i høring hos berørte
myndigheder, hvor det formentlig befinder sig i øjeblikket.

Men læs selv teksten ved at klikke på linket ovenfor og fortæl mig hvad du får
ud af referatet fra miljøudvalgets møde den 1. marts.

Se også billederne af Lars og Ernas mark som den ser ud efter i dag. Det Erna for
snart lang tid siden kaldte en "nænsom udstykning" ligner nu nærmest et måne-
landskab.

Naturklagenævnets afgørelse betyder, at hele udstykningssagen skal
gå om.
(21. december 2006)

Det ser ud til, at der endnu er håb for naturen på Helles Klint. Naturklagenævnet
har netop meddelt Kalundborg kommune, at kommunens godkendelse af
udstykningen på Hejrevej er ugyldig og at sagen skal gå om. Det havde man
næppe turde håbe efter byrådets seneste afgørelse.

Jeg vil gerne her udtrykke min beundring og respekt for grundejerforeningens
meget professionele og velovervejede arbejde på at forhindre denne udstykning.
Jeg tror, at vi er mange, der er glade for dette byggestop - med udsigt til at hele
udstykningssagen går i vasken, så vi fortsat får lov til at glæde os over den
smukke natur - uden flere sommerhuse.

Jeg vil stadig efter bedste evne følge sagen her på hjemmesiden...

Næstsidste nyt

Ifølge rygterne (der er endnu intet referat fra byrådsmødet den 10. oktober på
nettet) har byrådet i Kalundborg vedtaget at godkende udstykningen af Lars og
Ernas mark. Det er selvfølgelig kedeligt for naturen, men til gengæld glædeligt for
Lars og Erna. Og jeg vil gerne ønske dem tillykke med afgørelsen og håbe, at de
får glæde af, at indtræde i millionærernes kreds. Vi andre lærer sikkert at leve
med byrådets afgørelse med tiden.

Udstykningssagen afgøres tirsdag den 10. oktober ved afstemning i Kalundborg
byråd. Se dagsorden under "links" længere nede på siden.

Referat: Udvalget for Teknik og Miljøs møde 24. august 2006 Punkt 22: "Udvalget
vedtog at godkende forvaltningens indstilling med tilføjelse i brevet til Naturklage-
nævnet om, at Lokalplanforslag forventes behandlet på Byrådets møde den 10.
oktober 2006."

Om udstykningssagen

Teknik og Miljøudvalget i Kalundborg holder møde den 24 august om henvendelse
fra Naturklagenævnet. Stillingtagen til den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget
udskydes til Naturklagenævnets afgørelse af klagen om miljøvurdering foreligger.

Prøv at kaste et blik på illustrationen hentet fra Kalundborg kommuneplan 2000-2012
med henvisning til Regionplan 2001-2012 for Vestsjællands Amt hvor Lars og Ernas
mark er markeret som beskyttelsesområde, landareal.- og IKKE som areal udlagt
til sommerhusbebyggelse.

Jeg har netop erfaret, at bestyrelsen har indsendt klage til Naturklagenævnet. Et
læserbrev i Kalundborg Folkeblad tidligere på måneden med angreb på mine
argumenter mod ødelæggelsen af naturen på Røsnæs, vil jeg undlade at kommen-
tere. Skribenten har tydeligvis svært ved at læse indenad og har bevidst eller
ubevidst misforstået min henvisning til intentionerne i landsplandirektivet af 23 juni 2005.

Om at slå budbringeren ihjel

Det forekommer mig at være vigtigt at gøre sig klart, at afgørelsen om udstykningen ikke træffes af modstandere af udstykningen, men af byrådet i Kalundborg blandt andet på grundlag af resultatet
af de offentlige høringer, hvor det står enhver frit for at ytre sig. Er man ikke tilfreds med byrådets
afgørelser, kan man jo lade være med at hilse på de medlemmer af byrådet, man ikke kan lide...

Tinksmedvej

Det er i øvrigt interessant, at arealet, som denne sag drejer sig om ikke ligger i habitatområde 195 -
som jeg troede. Det gør derimod ejendommen på Tinksmedvej 1 som det eneste sommerhus på
Helles Klint og er formentlig dermed omfattet af svævre begrænsninger hvad angår
anvendelsen af arealet, jfr. Natura2000 / habitatdirektivet:

"En hovedhjørnesten i beskyttelsen er (i overensstemmelse med habitatdirektivets artikel 6), at der i
myndighedernes forvaltning af områderne ikke må gennemføres planer, projekter og lignende, der
kan få væsentlige negative konsekvenser for de arter og naturtyper, som området er udpeget for at
beskytte, samt et krav om konsekvensvurdering." (citat fra skovognatur.dk).

Hjemmeside for Helles Klint

Endelig har jeg erhvervet domænenavnet helles-klint.dk som i fremtiden vil blive anvendt som
elektronisk opslagstavle for beboerne på Helles Klint og udstykningens naboer. Ønsker man
meddelelser optaget, sker det ved at sende tekst og eventuelle billeder til mig på adressen:
swr@seqtools.dk.  I forbindelse med domæneflytning vil der ske en mindre redigering af websitet.
Om alt går vel vil det hele være på plads i ugens løb.

Alle indlæg vil blive lagt på websitet i den form de modtages, med mindre indholdet er af en sådan
karakter, at det er i strid med injurielovgivningen - eller stiller uforholdsmæssig store krav til
webmasteren.

Indlæg kan for eksempel omfatte "køb og salg", "gode råd om beplantning", "ønsker om lån af
redskaber" " ønsker om hjælp til et eller andet" samt kommentarer til beboere og bestyrelse af grundejerforening, vandværk og bådplads. Bemærk at dette er et privat initiativ, som ikke har
noget at gøre med grundejerforeningen eller dens bestyrelse.

Vi angribes fra alle sider...

"Røsnæs ser ud til at blive sorteper. Det er i hvert fald sådan, man
nemmest forklarer sig, når det skal fastslås, hvem der ser ud til at have trukket det korteste strå
i konkurrencen om at undgå at lægge jord til en 36 meter høj radarmast. Som det er nu, synes
diskussionen, om masten skal stå på Rullehøje, stort set at være afgjort."
(citat fra Kalundborg Folkeblad 2. august 2006)


Nogle af sagens dokumenter (de nyeste først):
 1. Naturklagenævnet, Principielle afgørelser, seneste afgørelse den 6. september 2006
 2. Dagsorden for byrådsmøde (pkt. 8), , 10. oktober 2006
 3. Referat, Økonomiudvalg (pkt. 5), , 3. oktober 2006
 4. Ekstraordinært referat Teknik og Miljø, , 2. oktober 2006
 5. Referat Teknik og Miljø, , 21. september 2006
 6. Dagsorden for Teknik og Miljø udvalg, 21. september 2006
 7. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. L- 147, vedtaget 22. april 2004
 8. Dagsorden, pkt. 22, Teknik og Miljø udvalg den 24. august 2006, 15. august 2006
 9. Illustration fra Kalundborg kommuneplan 2000-2012, (Læs uddrag her),
  3. august 2006
 10. Udtalelse fra Det Konservative Folkepartis miljøordfører, 25. juli 2006
 11. Klip fra Kalundnorg Folkeblad, Erstatningskrav? , 8. juli 2006
 12. Klip fra Kalundnorg Folkeblad, Formanden for By & Land, 8. juli 2006
 13. Klip fra Kalundnorg Folkeblad, Naturklagenævn, 6. juli 2006
 14. Klip fra Kalundnorg Folkeblad, Verner Rasmussen, 6. juli 2006
 15. Brev til politikere, der stemte for udstykning, 3. juli 2006
 16. Brev til politikere, der undlod at stemme, 3. juli 2006
 17. Brev til politikere, som var fraværende ved afstemningen, 3. juli 2006
 18. Min statusrapport om sagen 15. juni 2006
 19. Ministerens / Skov- og Naturstyrelsens svar, 9. juni 2006
 20. Endnu et brev til Connie Hedegaard, 29. maj 2006
 21. Artikel i Kalundborg Folkeblad, 25.(?) maj 2006
 22. Forslag til lokalplan 3.9-4 (høringsperiode: 22.05.06 - 17.07.06)
 23. Byrådets beslutning vedrørende forslag til lokalplan nr. 3.9-4 for
  et sommerhusområde syd for Hejrevej og forslag til tillæg nr. 21 til
  Kommuneplan 2000-2012, 23. maj 2005
 24. Brev til miljøministeren, 16. maj 2006
 25. Debatindlæg i Kalundborg Folkeblad, 15. februar 2006
 26. Artikel i Kalundborg Folkeblad, 3. januar 2006
 27. Teknik og Miljøudvalgets brev, 22. december 2005
 28. Refarat fra udvalget for Teknik og Miljø's møde den 16. december 2005
 29. Aflevering af underskrifter, Kalundborg Folkeblad, 9. november 2005
 30. Aflevering af underskrifter, Kalundborg Folkeblad, 5. november 2005
 31. Orientering fra Erna Børgager, fra opslagstavlen, Helles Klint, 5. novenber 2005
 32. Danmarks Naturfredningsnævn, Kalundborg Folkeblad, 5. november 2005
 33. Høringssvar til udvalget, Pia Ziegler, 31. oktober
 34. Indsigelse, Hans Aage Tingleff, 30. oktober 2005
 35. Friluftrådets udtalelse, Kalundborg Folkeblad, 29. oktober 2005
 36. Aflevering af underskrifter, Kalundborg Folkeblad, 29. oktober 2005
 37. * Referat. Generalforsamling, 29. oktober 2005 (bestyrelsen har frabedt sig, at at
  dette referat gøres tilgængeligt her)
 38. Høringssvar til udvalget, Søren W. Rasmussen, 28. oktober 2005
 39. Interview med Pia Ziegler, Kalundborg Folkeblad, 18. oktober 2005
 40. Indkaldelse af høringssvar, 23. september 2005
 41. Referat, udvalg for Teknik og Miljø, 1. september 2005
 42. Ansøgning om godkendelse, 4. august 2005
 43. Beskrivelse af projektet, 17. juli 2005
 44. Gældende lokalplan for området, 2004 (pdf)

Kommune og Amt:
 1. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (gældende)
 2. Regionplan 2001-2012, Vestsjællands Amt
 3. Regionplan 2005-2016, Vestsjællands Amt (Oversigt)
 4. Regionplan 2005-2016, Vestsjællands Amt (Kapitel 8, "Arealer til fritidsformål" (pdf)
 5. Kortbilag 2 til Regionplanen
 6. Kalundborg Kommuneplan 2000-2012 - Hovedstruktur
 7. Kalundborg Kommuneplan 2000-2012 - Lands- og regionplanlægning

Fotos af området:
 1. Foto af arealet set mod sydvest
 2. Foto af arealet set mod vest
 3. Foto af arealet set mod nordvest
 4. Foto af arealet set mod fjorden

Nedenfor er vist billeder af det område, der ønskes udstykket i første fase af projektet og
bebygget med 17 sommerhuse langs skellet mod øst. Senere vil hele området muligvis blive
udstykket og bebygget med et ukendt antal sommerhuse ifølge den oprindelige ansøgning fra
Nybolig til Kalundborg Kommunes tekniske forvaltning.

Der er således ikke tale om en nænsom udstykning, men snarere om en yderst brutal behandling
af et enestående naturområde.

 
 

Udsigt over arealet mod sydvest (foto 1)
  
 
 
 

Udsigt over arealet mod vest (foto 2)
  
 
Hele arealet langs egehegnet i baggrunden mod Pia og Philip Deleurans ejendom, Lyngmosegård, vil blive bebygget i første fase af byggeprojektet.

 
 
 

Udsigt over arealet med nordvest (foto 3)
  
 
I baggrunden ses det beskyttede krat, som i første fase af byggeprojektet vil blive omgivet af sommerhuse.

 
 
 

Udsigt over arealet mod Kalundborg fjord (foto 4)
  
 
Arealet mod Kalundborg fjord som ved de kommende faser af byggeprojektet muligvis vil blive bebygget med sommerhuse. Vingården (Hejrevej 14) ses i baggrunden. Det er vel indlysende for de fleste, at opførelse af 17- 50 sommerhuse vil spolere dette smukke landskab for tid og evighed...


  visitors: